Informasjon

SEMESTERINFORMASJON
Et semester består av 16 undervisningsuker.

PÅMELDING OG PRØVETIME FOR NYE ELEVER
Påmelding til kurs og undervisning hos POPrommet skjer via skolens nettsider. Eleven vil bli tildelt plass på kurs som samsvarer med elevens nivå. Faktura med forfall innen andre undervisningstime sendes ved påmelding. Elever som melder seg av skriftlig før andre time vil faktureres kr 250,-, elever som velger å fortsette belastes full kontingent. Elever som avbryter kurset, eller avmeldes kurset etter andre time belastes full semesterkontingent. Unntak kan gjøres ved dokumentering av gyldig legeattest.

BYTTE AV LÆRER
POPrommet har, underveis i semesteret, mulighet til å bytte lærer i de påmeldte fag.
Dette skal i alle tilfeller gis beskjed om i god tid før byttet skjer.

PÅMELDING TIL NESTE SEMESTER
Alle elever som har fått plass hos POPrommet vil beholde elevplassen neste semester. Påmeldingen er løpende og eleven vil automatisk faktureres neste semester om ikke avmelding er gjort via elevportalen innen to uker etter semesterslutt. Ved for sen avmelding vil et gebyr pålydende kr 350,- kunne utløses.

OPPSTART INFORMASJON
POPrommet informerer om oppstartsdato for neste semester via skolens nettsider. Info om oppstartsuken sendes også ut på e‐post.  Alle elever som må bytte dag eller kurstype blir kontaktet personlig i forkant av dette.

FRAVÆR / TILBAKEGIVING AV TIMER
Hvis POPrommet avlyser eller flytter en undervisningsdag, lærer er syk eller på annen måte er forhindret fra å komme, får eleven igjen timen ved en senere anledning. Elever som er syke eller av annen grunn ikke kan komme på en undervisningstime, må gi beskjed om dette: Send en beskjed direkte til lærerens via din innlogg i skolens administrasjonssystem Speedadmin. Timer som elever ikke møter til uten å ha gitt beskjed til lærer minimum 10 timer i forveien vil ikke bli gitt tilbake eller refundert. POPrommet vil etterstrebe å gi eleven tilbake time med gyldig fravær innen samme semester så sant det er mulig.

FAMILIE RABATT
Det innrømmes 5 % rabatt pr elev i familie.
Tar en elev flere klasser innrømmes det 5 % rabatt pr klasse etter klasse to.

KONSERTER / ELEVKVELDER / SAMLINGER
Å opptre sammen med og for andre er en lærerik erfaring, og regnes som en viktig del av undervisningen hos POPrommet. Én undervisningstime hvert semester reserveres til gjennomføring av elevkveld eller konsert.

Denne kan legges til et annet tidspunkt/en annen ukedag enn normal undervisning. Elever som ikke ønsker eller ikke har mulighet til å delta, får ikke tilbakegitt denne timen. For enkelte kurs kan det også være aktuelt med en eller flere fellessamlinger i løpet av semesteret (samspill/seminar). For slike samlinger gjelder de samme reglene som for elevkveld/konsert.

FOTO / VIDEO / LYD
Fotografering, lyd‐ og bildeopptak, og mediabesøk i undervisning/elevkveld/forestilling
Foto‐, video‐, eller lydopptak kan bli benyttet av lærere i undervisningsøyemed. Slike bilder kan også bli benyttet til informasjon på skolens internettsider, og evt. i markedsføring av konserter/arrangementer. Elevene kan også bli fotografert/intervjuet i forbindelse med besøk fra media. De som ønsker å reservere seg mot dette, bes ta kontakt. Legg merke til at det ikke er tillatt å legge ut bilder, video, lyd etc av andre på sosiale medier som Facebook, Instagram eller lignende uten samtykke fra eleven og/eller elevens foresatte.

RETTIGHETER
Alle åndsverk registrert i forbindelse med Årets låtskriver skal registreres hos TONO av POPrommet Artist med fordeling 80/20, med 20% til POPrommet Artist og 80 % til låtskriver(e) og eller produsenter. Ved utbetaling av GRAMO tilfaller 20% POPrommet Artist, herunder gjelder alle innspillinger i regi av POPrommet AS og POPrommet Artist AS.

UTESTENGING FRA UNDERVISNING
POPrommet forbeholder seg retten til å utvise/utestenge en elev fra undervisningen i deler eller resten av et semester med umiddelbar virkning og uten refusjon av kurskontingent, dersom ett eller fler av følgende inntreffer:

  • Eleven oppfører seg på en måte som er grovt forstyrrende eller ødeleggende for undervisningen.

  • Eleven utviser uakseptabel oppførsel mot andre elever eller lærere

  • Eleven er skyld i skadeverk på skolens eiendom

FAKTURA INFORMASJON
POPrommet sender ut faktura til alle registrerte elever ved oppstart av hvert semester. Vær oppmerksom på at denne sendes til den e-postadressen du oppgir ved påmelding. Ta kontakt for å dele semesterkontingenten opp i flere innbetalinger. Ved uteblitt innbetaling, tillegges et gebyr på 60 kroner pr purring. Er ikke fakturaen betalt til forfall ved 2. gangs purring,  kan eleven utestenges fra undervisningen inntil kontingenten er betalt.

ANSVAR
POPrommet påtar seg ikke ansvar for skade på person eller eiendeler som oppstår innenfor skolens område eller for tap av personlige eiendeler som bringes til skolens lokaler. Gjenglemte eiendeler vil oppbevares ut semesteret og gis til gjenbruk ved semesterslutt.